DANH MỤC SẢN PHẢM
 Giá vàng 9999
 Ngoại tệ
 Thời tiết
Liên kết website
 Thông tin nội bộ

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019

 Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019
QĐ triệu tập cuộc họp ==> 
Chương trinh ĐHĐCĐ 2019 ==> 
Thư mời họp 2019==> 
Giấy xác nhận và ủy quyền tham dự ĐHCĐ  ==> 
Thông báo bầu TV DHQT-BKS ==> 
Mẫu số 2A đề cử HDQT ==> 
Mẫu số 1A ứng cử HDQT ==> 
Mẫu số 2B đề cử TV BKS ==> 
 Mẫu số 1B ứng cử TVBKS==> 
Biên bản họp nhóm đề cử ứng viên tham gia HĐQT-BKS==> 
 BC của HĐQT trình HĐQT==> 
BC ban TGD trình ĐHCD 2019==> 
BC Ban kiểm soát trình ĐHCĐ 2019==> 
TT thông qua BCTC năm 2018 đã được kiểm toán==> 
TT UQ HĐQT lựa chọn đơn vị ktoan==> 
TT chi trả thù lao hdqt 2019 và phân phối lợi nhuận 2018 kh 2019==> 
TT ủy quyền HDQT phê duyệt các nd khác thuộc thẩm quyền==> 
Tờ trình thông qua số lượng thành viên HĐQT và BKS 2019-2013==> 
Quy chế bầu cử HDQT - BKS==> 
Quy chế tổ chức + biểu quyết DHDCD==> 
Nghị quyết (dự thảo)==> 
Mẫu SYLL ứng viên==> 

Các tin khác

 Điều lệ Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng và Tư vấn Thiết kế 30-4 
 Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 
 Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2021 
 Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên BKS đối với Bà Phạm Thị Ngoan 
 Bổ sung sơ yếu lý lịch