DANH MỤC SẢN PHẢM
Tin nổi bật
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 02
Tuyển Dụng
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2016
NHÂN SỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016
ĐẠI HỘI CỔ ĐỒNG BẤT THƯỜNG 2016 LẦN 2
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2017
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018
GIA HẠN THỜI GIAN TỔ CHỨC ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN 2019
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020
 Giá vàng 9999
 Ngoại tệ
 Thời tiết
Liên kết website
 Thông tin nội bộ

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019

 Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019
QĐ triệu tập cuộc họp ==> 
Chương trinh ĐHĐCĐ 2019 ==> 
Thư mời họp 2019==> 
Giấy xác nhận và ủy quyền tham dự ĐHCĐ  ==> 
Thông báo bầu TV DHQT-BKS ==> 
Mẫu số 2A đề cử HDQT ==> 
Mẫu số 1A ứng cử HDQT ==> 
Mẫu số 2B đề cử TV BKS ==> 
 Mẫu số 1B ứng cử TVBKS==> 
Biên bản họp nhóm đề cử ứng viên tham gia HĐQT-BKS==> 
 BC của HĐQT trình HĐQT==> 
BC ban TGD trình ĐHCD 2019==> 
BC Ban kiểm soát trình ĐHCĐ 2019==> 
TT thông qua BCTC năm 2018 đã được kiểm toán==> 
TT UQ HĐQT lựa chọn đơn vị ktoan==> 
TT chi trả thù lao hdqt 2019 và phân phối lợi nhuận 2018 kh 2019==> 
TT ủy quyền HDQT phê duyệt các nd khác thuộc thẩm quyền==> 
Tờ trình thông qua số lượng thành viên HĐQT và BKS 2019-2013==> 
Quy chế bầu cử HDQT - BKS==> 
Quy chế tổ chức + biểu quyết DHDCD==> 
Nghị quyết (dự thảo)==> 
Mẫu SYLL ứng viên==> 

Các tin khác

 Nghị quyết họp HĐQT ngày 03/7/2019 
 Đại hội đồng cổ đông 2019 
 Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp