DANH MỤC SẢN PHẢM
 Giá vàng 9999
 Ngoại tệ
 Thời tiết
Liên kết website
 Thông tin nội bộ

Đại Hội Cổ Đông 2021


Chương trình ĐHCĐ ==> 

Quyết định triệu tập cuộc họp ==> 

QĐ thành lập BTC ĐHCĐTN 2021 ==> 

Thư mời họp ==> 

Giấy phép tham dự ĐHCĐ ==> 

Giấy UQ tham dự ĐHCĐ ==> 

Thông báo bầu TV BKS ==> 

Mẫu số 1 - Ứng cử TV BKS  ==> 

Mẫu số 2 - đề cử TV BKS ==> 

Mẫu bản kê khai lý lịch ứng viên ==> 

Quy chế bầu cử HĐQT - BKS ==> 

Quy chế tổ chức - biểu quyết ĐHĐCĐ ==> 

Báo cáo HĐQT ==> 

Báo cáo ban TGĐ ==> 

Báo cáo BKS ==> 

Tờ trình thông qua BCTC đã kiểm toán ==> 

TT chi trả thù lao HĐQT 2020 và phân phối lợi nhuận 2018 KH 2019 ==> 

TTR Ủy quyền HĐQT chủ động điều chỉnh KHKH 2020   ==> 

TTR Ủy quyền HĐQT vay, cho vay cá nhân TC có liên quan công ty ==> 

Tờ trình sửa bổ sung điều lệ công ty ==> 

Tờ trình miễn nhiệm và bầu BS TV BKS ==> 

Nghị quyết (dự thảo) ==> 

Các tin khác

 Điều lệ Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng và Tư vấn Thiết kế 30-4 
 Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 
 Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2021 
 Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên BKS đối với Bà Phạm Thị Ngoan 
 Bổ sung sơ yếu lý lịch