DANH MỤC SẢN PHẢM
Thông tin nội bộ
Tin nổi bật
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 02
Tuyển Dụng
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2016
NHÂN SỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016
ĐẠI HỘI CỔ ĐỒNG BẤT THƯỜNG 2016 LẦN 2
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2017
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018
 Giá vàng 9999
 Ngoại tệ
 Thời tiết
Liên kết website
 Tin nổi bật

Điều lệ Công ty năm 2015

(30-03-2016)
ĐIỀU LỆ CÔNG TY CP CƠ KHÍ XD VÀ TƯ VẤN THIẾT KẾ 30-4

ĐIỀU LỆ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG VÀ TƯ VẤN THIẾT KẾ 30-4 THÁNG 7 NĂM 2005

(15-12-2015)
ĐIỀU LỆ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG VÀ TƯ VẤN THIẾT KẾ 30-4  THÁNG 7 NĂM 2005


Biên bản kiểm phiếu tại ĐHCĐ bất thường năm 2015

(14-11-2015)

1. Danh sách Cổ đông có quyền dự họp ĐHCĐ (24-10-2015)

(25-10-2015)
Danh sách Cổ đông có quyền dự họp ĐHCĐ Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng và Tư vấn thiết kế 30-4

2. Thư mời họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường 2015 (24-10-2015)

(25-10-2015)
Thư mời họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường 2015

3. Giấy Ủy quyền tham dự Đại hội Cổ đông bất thường 2015 (24-10-2015)

(25-10-2015)
Giấy Ủy quyền tham dự Đại hội Cổ đông bất thường 2015

4. Giấy đăng ký tham dự Đại hội Cổ đông bất thường 2015 (24-10-2015)

(25-10-2015)
Giấy đăng ký tham dự Đại hội Cổ đông bất thường 2015

5. Chương trình Đại hội Cổ đông bất thường 2015 (24-10-2015)

(25-10-2015)
 Chương trình Đại hội Cổ đông bất thường 2015
 1 2 3