Đại Hội Cổ Đông 2023

Biên bản họp hội đồng quản trị ==> 
Nghị quyết của Hội đồng quản trị ==> 
QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Ban tổ chức phiên họp thường niên Đại hội đồng cổ đông năm 2023 ==>  
Đại hội đồng cổ đông năm 2023 ==>  
QĐ triệu tập Cuộc họp DHĐCĐTN 2023 ==>  
Chương trinh ĐHĐCĐ 2023.pdf ==>  
Đại hội đồng cổ đông năm 2023 ==>  
Thư mời họp.pdf ==>  
Giấy đăng ký tham dự DHCĐ.pdf ==>  
Giấy ủy quyền tham dự DHCĐ.pdf ==>  
Quy chế tổ chức + biểu quyết ĐHCĐ.pdf ==>  
Báo cáo Hội đồng quản trị trình DHĐCĐ.pdf ==>  
Báo cáo TGĐ về kết quả kinh doanh 2022 kế hoạch 2023.pdf ==>  
Báo cáo Ban Kiểm Soát ==>  
Tờ trình thông qua BCTC 2022 đã được kiểm toán ==>  
Tờ trình Lựa chọn Công ty kiểm toán.pdf ==>  
TT chi trả thù lao HĐQT 2023 và phân phối lợi nhuận 2022 kế hoạch 2023 ==>  
TTR UQ HĐQT chủ động điều chỉnh KHKH 2023 ==>  
TTr Ủy quyền HĐQT vay, cho vay cá nhân TC ==>  
Dự thảo Nghị quyết ĐHCĐ 2023==>