Đại hội cổ đông 2024

THÔNG TIN TÀI LIỆUDownload
Biên bản Đại hội cổ đông thường niên 2024
Nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2024
Biên bản họp HĐQT nhiệm kỳ2024-2029
Nghị quyết hội đồng quản trị nhiệm ký 2024-2029
Biên bản họp ban kiểm soát nhiệm ký 2024-2029
Đơn đề cử Ứng viên tham gia HĐQT và BKS Công ty 30-4
Biên bản họp HĐQT nhiệm kỳ 2019-2023
NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
QUYẾT ĐỊNH
Về việc triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024
CHƯƠNG TRÌNH
PHIÊN HỌP THƯỜNG NIÊNĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2024
THƯ MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
THÔNG BÁO
V/v: Đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024-2029 Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng và Tư vấn Thiết kế 30-4
GIẤY ĐĂNG KÝ
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
ĐƠN ĐỀ CỬ
ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG VÀ TƯ VẤN THIẾT KẾ 30-4
ĐƠN ỨNG CỬ
ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG VÀ TƯ VẤN THIẾT KẾ 30-4
ĐƠN ĐỀ CỬ
ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG VÀ TƯ VẤN THIẾT KẾ 30-4
ĐƠN ỨNG CỬ
ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG VÀ TƯ VẤN THIẾT KẾ 30-4 (Mau 01B)

BIÊN BẢN HỌP NHÓM CỔ ĐÔNG
ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BAN KIỂM SOÁT
SƠ YẾU LÝ LỊCH
QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ BIỂU QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
QUY CHẾ BẦU CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2024-2029
BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
BÁO CÁO
(V/v: kết quả SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024)
BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2024
TỜ TRÌNH
V/v: Thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2023
TỜ TRÌNH
V/v: Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024
TỜ TRÌNH
Về việc chi trả thù lao năm 2024 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch năm 2024
TỜ TRÌNH
V/v: Ủy quyền cho HĐQT căn cứ tình hình kinh doanh thực tế năm 2024, được chủ động quyết định điều chỉnh KHKD và xây dựng hạn mức vay vốn Ngân hàng phù hợp với tình hình SXKD của Công ty.
TỜ TRÌNH
V/v: Ủy quyền cho HĐQT căn cứ tình hình kinh doanh thực tế năm 2024, được chủ động quyết định cho vay vốn, đi vay vốn đối với các tổ chức và cá nhân là người có liên quan
TỜ TRÌNH
V/v: Thông qua số lượng thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2024-2029
BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024