Đại Hội Cổ Đông Bất Thường 2021

Điều lệ công ty Cổ phần cơ khí xây dựng và tư vấn thiết kế 30.4 (Ngày đăng: 17/03/2022) ==> 
Biên bản họp hội đồng quản trị ==> 
Nghị quyết của Hội đồng quản trị ==>  
Thông báo triệu tập ĐHĐCĐ ==>  
Chương trình ĐHĐCĐ 2020 ==>  
Giấy ủy quyền tham dự DHCĐBT NĂM 2022 ==>  
Giấy đăng ký  tham dự DHCĐBT 2021 ==>  
Dự thảo Tờ trình trình ĐHĐCĐ ==>  
Quy chế tổ chức ==> 
Quy chế biểu quyết  ==> 
Dự thảo nghị quyết ĐHĐCĐ==> 


Biên bản ĐHCĐ bất thường ngày 6/1/2022 ==> 


Nghị quyết ĐHCĐ bất thường ==> 


Biên bản HĐQT ngày 7/1/2022 ==> 


Nghị quyết HĐQT ngày 7/1/2022 ==> 


Thông báo về việc chào bán cổ phần theo nghị quyết ĐHCĐ  ==> 


Phiếu đăng ký mua cổ phần  ==> 


Phiếu chuyển nhượng cổ phần được mua  ==>