Đại Hội Cổ Đông Bất Thường 2022

THÔNG TIN TÀI LIỆUDownload
Biên bản ĐHĐCĐ bất thường ngày 6-1-2022
Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường ngày 6-1-2022
Thông báo triệu tập ĐHĐCĐ
Chương trình ĐHĐCĐ
Giấy ủy quyền tham dự DHCĐBT NĂM 2022
Giấy đăng ký tham dự DHCĐBT
Mẫu số 2B đề cử TV BKS
Dự thảo Tờ trình trình ĐHĐCĐ
Quy chế tổ chức
Quy chế biểu quyết
Dự thảo nghị quyết ĐHĐCĐ
Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường ngày 6-1-2022
Biên bản hội đồng quản trị ngày 7-1-2022
Nghị quyết hội đồng quản trị ngày 7-1-2022
Thông báo về việc chào bán cổ phần theo nghị quyết DHĐCĐ
Phiếu đăng ký mua cổ phần
Phiếu chuyển nhượng cổ phần được mua
Điều lệ công ty 17.3.2022