Cầu treo dân sinh

Cầu treo dân sinh

Liên hệ

Nhấn mạnh những cây cầu được xây dựng đã góp phần hiệu quả giúp các địa phương vùng sâu vùng xa, bà con dân tộc thiểu số xóa đói giảm nghèo, tiến tới xây dựng nông thôn mới, ông Huyện cho rằng, Tổng cục đường bộ mong muốn Chính phủ tiếp tục đồng thuận cho phép vay vốn Ngân hàng Thế giới (WB) tiếp tục thi công khoảng 1.600 cầu còn lại (trên tổng số 4.145 cây cầu được Chính phủ phê duyệt) để giúp các đồng bào dân tộc được hưởng sự quan tâm của xã hội, nâng cao đời sống văn hóa