Đại Hội Cổ Đông Thường Niên 2022

Chương trình đại hội CĐTN 20.4.2022 ==> 
Quy chế tổ chức + biểu quyết ĐHCĐ ==> 
Báo cáo Hội đồng quản trị trình DHĐCĐ ==>  
Báo cáo kết quả kinh doanh 2021 kế hoạch 2022==> 
Báo cáo Ban kiểm soát==> 
Tờ trình thông qua BCTC đã được kiểm toán ==> 
Tờ trình Lựa chọn Công ty kiểm toán ==>  
Tờ trình chi trả thù lao HĐQT 2022 và phân phối lợi nhuận 2021 kế hoạch 2022==> 
Tờ trình UQ HĐQT chủ động điều chỉnh KHKH 2020 – Copy (1) ==> 
Tờ trình Ủy quyền HĐQT vay, cho vay cá nhân TC co liên quan – Copy ==> 
Tờ trình sửa đổi điều lệ 30.4 ==>  
Tờ trình 2 sửa đổi điều lệ- 30.4 ==> 
Biên bản đại hội đồng cổ đông 20.4.2022 ==> 
NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ 20.4.2022==> 
Điều lệ công ty sửa đổi ngày 20.4.2022 ==>  


Chương trình ĐHĐCĐ 2022 ==>  
Quyết định thành lập BTC ĐHĐCĐ thường niên 2022 ==>  
Thư mời họp  ==>  
Giấy đăng ký tham dự ĐHCĐ ==>  
Giấy ủy quyền tham dự ĐHCĐ ==>  
Quy chế tổ chức + biểu quyết ĐHCĐ ==>  
Báo cáo HĐQT trình ĐHĐCĐ ==>  
Báo cáo kết quả kinh doanh 2021 kế hoạch 2022 ==>  
Báo cáo ban kiểm soát ==>  

Tờ trình thông qua BCTC đã được kiểm toán ==>  
Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán ==>  
TT chi trả thù lao HĐQT 2022 và phân phối lợi nhuận 2021 ==>  
TTR UQ HĐQT chủ động điều chỉnh KHKH 2022 ==>  
TTR Ủy quyền HĐQT vay, cho vay cá nhân TC có liên quan ==>  
Tờ trình sửa đổi điều lệ 30.4 ==>  
Dự thảo nghị quyết ĐHCĐ ==>