Đại Hội Cổ Đông 2021

Chương trình ĐHCĐ ==> 

Quyết định triệu tập cuộc họp ==> 

QĐ thành lập BTC ĐHCĐTN 2021 ==> 

Thư mời họp ==> 

Giấy phép tham dự ĐHCĐ ==> 

Giấy UQ tham dự ĐHCĐ ==> 

Thông báo bầu TV BKS ==> 

Mẫu số 1 – Ứng cử TV BKS  ==> 

Mẫu số 2 – đề cử TV BKS ==> 

Mẫu bản kê khai lý lịch ứng viên ==> 

Quy chế bầu cử HĐQT – BKS ==> 

Quy chế tổ chức – biểu quyết ĐHĐCĐ ==> 

Báo cáo HĐQT ==> 

Báo cáo ban TGĐ ==> 

Báo cáo BKS ==> 

Tờ trình thông qua BCTC đã kiểm toán ==> 

TT chi trả thù lao HĐQT 2020 và phân phối lợi nhuận 2018 KH 2019 ==> 

TTR Ủy quyền HĐQT chủ động điều chỉnh KHKH 2020   ==> 

TTR Ủy quyền HĐQT vay, cho vay cá nhân TC có liên quan công ty ==> 

Tờ trình sửa bổ sung điều lệ công ty ==> 

Tờ trình miễn nhiệm và bầu BS TV BKS ==> 

Nghị quyết (dự thảo) ==>